Kullanım Koşulları

Bu web sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyun. site’den get siteteminden de dahil olmak üzere herhangi bir alışveriş yaptığınız takdirde, en az onsekiz (18) yaşında olduğunuzu ve site’yi söz konusu amaçlarla kullanıyor olmanızın hiçbir kanunu ihlal etmediğini beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz. söz konusu alışverişleri gerçekleştirmeden önce “Kullanım Koşullarını kabul ediyorum.” yazılı kutucuğu işaretleyerek, alışveriş gerçekleştirmeyeceğiniz hallerde ise bu sayfada yer alan işbu aracinisat.com Web Sitesi Kullanım Koşullarını (Kısaca "Kullanım Koşulları") okuyarak kabul etmediğiniz taktirde, lütfen site'yi kullanmaktan vazgeçin. site’yi kullanmaya devam etmeniz bu koşulların tarafınızdan kabul edildiği anlamına gelecektir.
1- GİRİŞ
1.1. aracinisat firması internet platformu alışveriş ve seri ilan sitesi olarak en güzel şekilde sizlere hizmet vermeye devam ediyor (bundan böyle kısaca "aracinisat.com" olarak anılacaktır) 


2- TANIMLAR
2.1. site: aracinisat.com tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (alışveriş) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesini;
2.2. KULLANICI(LAR): site'ye çevrimiçi (alışveriş) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi(ler)i;
2.3. LİNK(LER): site üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden site'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı(lar)ı; 
2.4. İÇERİK(LER): site ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya,ilan, emlak, araç, alışveriş ifade eder. 
3- GENEL HÜKÜMLER
3.1. aracinisat.com, site'de mevcut olan ve kendisi tarafından sunulan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, site deki bilgiler güncel ve aktüel olmayabilir. site'deki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve site'de yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir şekilde, açık ya da örtülü olarak garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. Ayrıca, aracinisat.com, site dahilinde erişime açtığı hizmetler ve İÇERİKLER'den hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.
3.2. aracinisatcom'un sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla site üzerinden işlem yapabilirler. KULLANICILAR'ın, aracinisat dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, aracinisat.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, aracinisat.com'a açıkladığı her türlü kişisel yazılı, görsel ve işitsel bilginin aracinisat.com'a ve aracinisat.com’un partneri sigorta, uçak, otel hizmet sağlayıcılara ve sair hizmet sağlayıcılara açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi, paylaşılması konusunda aracinisat.com’a muvafakat verdiğini, aracinisat.com’un bu bilgileri paylaşmasından dolayı uğraması muhtemel her türlü zarardan kullanıcının sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla aracinisat.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
3.3. aracinisat dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı aracinisat.com'un, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, aracinisat.com çalışanlarının ve yöneticilerinin, aracinisat.com yetkili satıcılarının doğrudan sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. aracinisat.com, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve İÇERİKLER'in güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. aracinisat.com, şayet açıkça karşılaştırmaya konu hizmetin kendisi tarafından verildiğini bildirmedikçe, KULLANICI aracinisat.com’un verdiği hizmetlerin sadece karşılaştırma hizmeti olduğunu, hiçbir surette KULLANICILARLA hizmeti sunanlar arasında bir aracılık hizmeti verilmediğini, çıkacak uyuşmazlıkların tarafının aracinisat.com olmadığını kabul ve taahhüt eder.
3.4 KULLANICILAR, aracinisat.com'a site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve İÇERİKLER'in doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. aracinisat.com, KULLANICILAR tarafından aracinisat.com'a iletilen veya site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve İÇERİKLER'in doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.
3.5 KULLANICILAR, site dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, aracinisat.com'un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler.
3.6 aracinisat.com, aracinisat dâhilinde sunulan hizmetleri ve İÇERİKLER'i her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. aracinisat.com, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. KULLANICILAR, bu site’de paylaştıkları her türlü içerik, bilgi, materyal ve datanın doğru ve eksiksiz olduğunu kontrol etmelidir. aracinisat, KULLANICILAR’ın doğru olmayan veya eksik bilgilerden doğan zararları da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zararlarından sorumlu değildir. site bu içerik, bilgi, materyal ve datanın doğru olmadığını ya da eksik olduğunu tespit ederse bunlarda değişiklik ve/veya düzeltme talep edebilir. Kullanıcı bu tür talepleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır. aracinisat.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde doğrudan aracinisat.com tarafından yapılabilir. aracinisat.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, KULLANICILAR tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen KULLANICILAR'a aittir.
3.7 site üzerinden, aracinisat.com'un kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya İÇERİKLER'e ve/veya dosyalara aracinisat.com tarafından LİNK verilebilir. Bu LİNKLER sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup, ilgili web sitesini veya işleten kişiyi destekleyici veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. site üzerindeki LİNKLER vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve İÇERİKLER ile bu LİNKLER vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların İÇERİKLER'i hakkında aracinisat.com'un herhangi bir sorumluluğu yoktur.
3.8 aracinisat.com, site üzerinden KULLANICILAR tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" dahilinde KULLANICILAR ve diğer taraflarla (aracinisat.com’un bağlı şirketleri veya 3. Parti hizmet sağlayıcıları) yaptığı sözleşmelerin hükümleri doğrultusunda kullanabilir, bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, KULLANICILAR’ın menfaatine uygun olan çeşitli hizmet paketlerine ve hizmet tekliflerine dönüştürebilir. aracinisat.com aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliğini, adresini, elektronik posta adresini, telefonunu, IP adresini, site'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı (browser) tipini, tarih ve saat gibi bilgileri KULLANICILAR'la, iş ortaklarıyla ve taraflarla yaptığı sözleşmeler kapsamında ve istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla da kullanabilir. site’nin çeşitli işlemler için sizden talep edebileceği TC kimlik numarası, satın alma işleminin gerçekleşmemesi halinde site’de saklanmayacaktır. KULLANICILAR, gönderdikleri bu bilgilerden doğan riskin kendilerine ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler.
3.9 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde yürürlüğe girmiş bulunan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’in 20. Maddesine göre aracinisat.com, oluşturduğu sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden bir şirkettir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne göre, sigorta, ulaşım ve konaklama hizmetlerinin sunulmasında ve gerekli bilgilerin sağlanmasında satıcı ve sağlayıcılar, tüketiciye karşı doğrudan sorumludur. aracinisat.com sadece yapılan işlemleri 3 yıl boyunca tutmak ve istenilmesi halinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür.